Director | Min Xuan Hu
Starring | Cleo Chien, L8ching
1st camera | Ping Hsiao Tsai
2nd camera | Shihjiren
Makeup & hair artist | fio na li
Colorist | CY Chiu, Yu Chien Chen
Fonts | Miyabi Shuu
Special thanks | Yuji Fann Fann , Tze Lee, Ouyang Sing, Pei Yu Shen, WIZARDENX LEE studio. Genie Boutique